Asesoría Contable

El teu comptabilitat al dia

Mantenim una atenció personalitzada mitjançant visites dels nostres professionals a les oficines del client o reunions en el nostre despatx per poder donar solució a qualsevol tipus de problemàtica que pugui plantejar-se.

Truca ara

Experts en comptabilitat per a empreses

Garantim que el teu informació comptable representi la realitat financera de la teva empresa.
Truca ara
 • Gestió, anàlisi i organització de la comptabilitat general de la seva empresa.

 • Assessorament i formació del personal del seu departament comptable i revisió periòdica de la seva comptabilitat amb informes trimestrals.

 • Gestió de assentaments comptables, compres, vendes, bancs.

 • Amortitzacions i provisions.
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.
 • Legalització de llibres comptables al Registre Mercantil pertinent.
 • Anàlisi exhaustiva de compte de pèrdues i guanys, balanç de situació i balanç de sumes i saldos.
 • Gestió de estats de flux i efectiu i fons de maniobra.
 • Comptabilitat financera i administrativa.
 • Elaboració dels estats comptables i financers.
 • Estudis (en constant actualització) de la normativa vigent de l’ICAC (Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes).

 • Informes econòmics – financers de comptabilitat analítica i gestió.

 • Consultoria en seients d’operació financera, renting, leasing.

 • Planificació econòmica – financera i anàlisi de viabilitat.
 • Assistència i assessorament en tancaments comptables.

Altres serveis que et poden interessar: