Asesoría Jurídica

Resolem els teus dubtes legals

T’oferim assessorament legal en diferents àmbits, tant a persones individuals, com a professionals i empreses.

 • Constitució de societats; mercantils, civils, o entitats com agrupacions d’interès econòmic i unions temporals d’empreses.

 • Fusions, escissions, transformacions, liquidacions i dissolucions. Adquisició d’empreses i transmissió d’actius i passius. Llei de societats de capital.

 • Reduccions de capital, compravenda o transmissió de participacions socials.
 • Modificació dels estatuts socials: Canvi de denominació, domicili, composició dels òrgans de govern.
 • Confecció i presentació de Comptes Anuals, Llibres d’Actes i Llibre de Socis.
 • Assessorament, negociació, monitoris, redacció i execució de contractes propis de l’activitat mercantil.
 • Operacions comercials. Compravenda, subministrament, distribució, arrendament, leasing, prestació de serveis, outsoursing.
 • Contractes de representació mercantil i distribució.

 • Contractes associatius i de participació en activitats mercantils (acords entre accionistes, societats civils).

 • Contractes de garantia i de finançament.

 • Representació i Assistència Jurídica en Actes de Conciliació i / o Judicis a jutjats socials, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya o Tribunal Laboral de Catalunya.

 • Representació en Actuacions davant la Inspecció de Treball.

 • Estudi i tramitació de Recursos davant qualsevol òrgan de l’Administració laboral i de Seguretat Social

 • Formalització de Recursos davant les sales Socials i Contenciós-Administratiu dels Tribunals Superiors de Justícia i Tribunal Suprem.

 • Intervenció en mediacions, conflictes i negociació de convenis col·lectius.

 • Assessorament legal en les matèries regulades pel dret civil i amb especial atenció pel que fa a les particularitats del dret civil català.
 • Llei d’enjudiciament civil.

 • Negociació i preparació de contractes de compravenda, arres, lloguer, usdefruits, donacions…

 • Responsabilitats contractuals i extracontractuals.

 • Gestió de patrimonis.

 • Transaccions immobiliàries i revisió de la situació jurídica dels immobles. Registre de la Propietat.

 • Declaració d’obra nova, propietat horitzontal i comunitat de propietaris.

 • Obligacions, reclamacions per responsabilitat per vicis ocults i defectes de la construcció. Dret registral i hipotecari.
 • Manifestacions i acceptacions d’herències.

 • Confecció de testaments i declaració d’hereus.

Truca ara

Reglament de Protecció de Dades

Informa't sobre les funcions del Delegat de Protecció de Dades (DPO)
Truca ara

Altres serveis que et poden interessar: